Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Kosteloos lidmaatschap

Uw lidmaatschap is een extra morele steun.

Nieuws

Documenten

Wijkblad 't Stadsmidden

Elk kwartaal komt 't Stadsmidden uit waarin u onderwerpen aantreft die het wonen in de binnenstad betreffen.

Uit in Apeldoorn

Eén team, één taak

Ambitie met een gezond portie relativeringsvermogen.

Buurtpreventie

Er kunnen vele redenen zijn om aan buurtpreventie te gaan doen. Het belangrijkste doel van buurtpreventie is om escalatie te voorkomen. Proberen als buurt zelf de problemen op te lossen. Op dit moment is al langere tijd met succes een buurtpreventieteam actie in de buurt Centrum ZuidWest.

Lees meer over buurtpreventie

Aandachtspunten
De Wijkraad beschouwt Verkeer en Zorg als de belangrijkste aandachtspunten waarbij binnen Verkeer vooral Parkeren en Luchtkwaliteit veel aandacht vragen. (Kijk eens op deze kaart.)  Daarnaast benadrukt het bestuur van de Wijkraad bij elk overleg waar dat van toepassing is, afspraak=afspraak. Aandacht voor handhaving leeft sterk bij de binnenstadbewoners omdat de indruk bestaat dat op dat terrein veel te verbeteren valt. Zie ook de brief aan B&W en raadsfracties van 15 mei 2015.

Zorgvoorziening Centrum

De Centrumbewoners zijn al tientallen jaren verstoken van georganiseerde zorg. In het plan Haven Centrum was daarin voorzien. Nieuwe ontwikkelingen in 2016?

Lees meer over Haven Centrum

Luchtkwaliteit

Tijdens de wintermaanden van 2012 op 2013 is er op meerdere plaatsen gemeten. Vanaf mei 2013 heeft dit een vervolg gekregen op twee meetlocaties voor de duur van één jaar. Zie het eindrapport van Milieudefensie.
Begin 2016 is wederom een meting gestart op meerdere plaatsen om die te vergelijken met de eerste meetperiode. 

Lees meer over milieumetingen

Wijkraad Centrum

 

De Wijkraad is een vereniging bestaande uit leden, een bestuur en zeven buurtcommissies (BC): buurten Noord, Noord-West, West, Oost, Midden, Zuid-Oost en Zuid-West. De Wijkraad behartigt de belangen van bewoners van het Apeldoornse Centrum.
De Wijkraad toetst gemeentelijke visies, beleid en uitvoering in relatie tot de belangen van bewoners. Indien blijkt dat die belangen (mogelijk) worden geschaad, dan zal de Wijkraad ongevraagd actie ondernemen. Daarnaast ook op verzoek van bewoners.
Onze doelstelling is een Schone, Veilige en Gezonde Binnenstad.

Centrumbewoners centraal

Het Centrum vormt een bijzondere woonwijk met de minste motorvoertuigen per woning,  de meeste parkeergarages, de meeste winkels, de meeste horecavoorzieningen, de meeste  evenementenlocaties, de meeste coffeeshops, de meeste ...... In deze bijzondere woonwijk gebeurt veel. Veel mooie grote en kleine evenementen maar helaas  ook een aantal minder fraaie gebeurtenissen.
Het belang van een goede woon- en leefomgeving lijkt regelmatig onder druk te staan van de  economische belangen van de stedelijke functies zoals horeca, middenstand en evenementen.
De Wijkraad zet zich in om de zichtbaarheid van  bewoners te vergroten bij B&W, de gemeente en  de Apeldoornse politiek. De bewoners mogen  niet genegeerd of als sluitpost gezien worden.

 Wanneer heb jij de laatste keer iets voor jouw buren of buurt gedaan? 

Evenementenbeleid 2016
Op 29 oktober 2015 is door de gemeenteraad tijdens de PMA van gedachten gewisseld over een deel van het nieuwe evenementenbeleid per 2016. Lees onze inbreng tijdens de PMA.
Ondanks het feit dat wij voorstander zijn van een integraal pakket met eenduidige besluitvorming over het geheel, heeft de Raad besloten dat het regelgevende en uitvoerende deel van het beleid, gescheiden mogen worden. Daardoor ontstaat er volgens ons het risico van blinde vlakken tussen beleid en uitvoering, waar het helaas al te vaak mis gaat. De vervolgens benodigde inzet van handhavers is door gebrek daaraan, veelal teleurstellend.

Het aangekondigde omgevingsonderzoek is slechts vanachter het buro uitgevoerd en dat is voor de binnenstad van deze meer dan 150.000 tellende gemeente zwaar onvoldoende. Berekend is wat er voor/buiten de gevel gebeurd. Niet gemeten zijn de geluidswaarden (dB(A) en dB(C)) achter de gevel, bij de bewoners binnen. Leefbaarheid lijkt daarmee van ondergeschikt belang. 

 

 Havenpark, tuinieren en klussen
 De BC Zuid Oost heeft zich ontfermd over de moestuin  en het huisje in Havenpark.
 Iedere woensdag in het tuinseizoen is iedereen van  09.00 tot 12.00 uur welkom om samen te tuinieren.

 Het huisje kan nog een aantal verbeteringen gebruiken  zoals schilderen van kozijnen en leggen van laminaat.  Wil je helpen? Mail dan naar  moestuinhavenpark@gmail.com.

 

Wijkcontact
In de buurten Oost en Midden heeft een aantal bewoners het initiatief genomen om tot ontmoeting te komen. Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vallen er geen mensen tussen de wal en het schip? Samen een kaartje leggen. Een praatje maken. In deze bijlage kunt u meer over dit initiatief lezen. Misschien een mooie aanleiding om aan te sluiten. Lees daartoe ook de uitnodiging en Nieuwsbrieven.
 

19 april 2016 Erelid
Harm Haan benoemd tot erelid van de Wijkraad en drager van de Gemeentelijke Erepenning van Apeldoorn 
Een fotoverslag van deze benoeming en uitreiking
Een videoverslag van RTV Apeldoorn

Mededelingen

21 april 2016 PMA Verkeersvisie ingesproken

19 april 2016 ALV
Ben de Laat, welkom als nieuwe penningmeester

29 oktober 2015 PMA
Evenementenbeleid ingesproken

Heeft u klachten en/of ervaart u overlast? Neem dan contact op met de Buitenlijn.

Bel 14055 en als bewijs kunt u het beste mailen met behulp van dit contactformulier.

11 mei 2016 Radio
Radio interview van 20.00 tot 21.00 uur. Nu hier te beluisteren.

20 mei 2016 Ledenlijst
De ledenlijst wordt geactualiseerd. Graag uw medewerking.

24 mei 2016 Raadsbrief
Uitnodiging aan Raad om te komen tot een gesprek over het nieuwe Evenementenbeleid.

26 mei 2016 VVE
Duurzaamheid en VVE. Verrassende presentaties over o.a. financiele mogelijkheden.

7 juli 2016 RAAD
In gesprek met de Raad over het nieuwe evenementenbeleid. Om- en aanwonenden lijken de dupe.

9 juni 2016 Radio
Interview over geluids-metingen t.b.v. nieuw evenementenbeleid. Gemeente wil niet meten want dat is weten en dan moet je er iets mee.

17 juni 2016 Afscheid
Na 20 jaar bestuurswerk afscheid van oude en nieuwe bekenden.
Een fotoverslag.