Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Kosteloos lidmaatschap

Het aantal leden is voor een wijkraad van groot belang.

Nieuws

Documenten

Belangrijke links

Wijkblad 't Stadsmidden

Elk kwartaal komt 't Stadsmidden uit waarin u onderwerpen aantreft die het wonen in de binnenstad betreffen, met inbreng van de bewoners zelf.

Uit in Apeldoorn

Wijkraad&Buurtcommissies

Buurtpreventie

Er kunnen vele redenen zijn om aan buurtpreventie te gaan doen. Het belangrijkste doel van buurtpreventie is om escalatie te voorkomen. Proberen als buurt zelf de problemen op te lossen. Op dit moment is al langere tijd met succes een buurtpreventieteam actie in de buurt Centrum ZuidWest.

Lees meer over buurtpreventie

Aandachtspunten
De Wijkraad beschouwt Verkeer en Zorg als de belangrijkste aandachtspunten waarbij binnen Verkeer vooral Parkeren en Luchtkwaliteit veel aandacht vragen. (Kijk eens op deze kaart.)  Daarnaast benadrukt het bestuur van de Wijkraad bij elk overleg waar dat van toepassing is, afspraak=afspraak. Aandacht voor handhaving leeft sterk bij de binnenstadbewoners omdat de indruk bestaat dat op dat terrein veel te verbeteren valt. Zie ook de brief aan B&W en raadsfracties van 15 mei 2015.

Zorgvoorziening Centrum

De Centrumbewoners zijn al tientallen jaren verstoken van georganiseerde zorg. In het plan Haven Centrum was daarin voorzien.
Nieuwe ontwikkelingen in 2016?

Lees meer over Haven Centrum

Luchtkwaliteit

Tijdens de wintermaanden van 2012 op 2013 is er op meerdere plaatsen gemeten. Vanaf mei 2013 heeft dit een vervolg gekregen op twee meetlocaties voor de duur van één jaar. Zie het eindrapport van Milieudefensie.
Begin 2016 is wederom een meting gestart op meerdere plaatsen om die te vergelijken met de eerste meetperiode. 

Lees meer over milieumetingen

Wijkraad Apeldoorn Centrum

 

De Wijkraad is een vrijwilligersorganisatie die de belangen behartigt van de bewoners van de Binnenstad. In de Wijkraad heeft een vertegenwoordiging van zeven buurtcommissies (BC) zitting: buurten Noord, Noord-West, West, Oost, Midden, Zuid-Oost en Zuid-West.
Onze doelstelling is een Schone, Veilige en Gezonde Binnenstad.

Centrumbewoners centraal
Het Centrum vormt een bijzondere woonwijk met de minste motorvoertuigen per woning, de meeste parkeergarages, de meeste winkels, de meeste horecavoorzieningen, de meeste evenementenlocaties, de meeste coffeeshops, de meeste ......
In deze bijzondere woonwijk gebeurt veel. Veel mooie grote en kleine evenementen maar helaas ook een aantal minder fraaie gebeurtenissen.

Het belang van een goede woon- en leefomgeving lijkt regelmatig onder druk te staan van de economische belangen van de stedelijke functies. De Wijkraad zet zich in om de zichtbaarheid van bewoners te vergroten bij B&W, de gemeente en de Apeldoornse politiek. De bewoners mogen niet genegeerd of als sluitpost gezien worden.

 Wanneer heb jij de laatste keer iets voor jouw buren of buurt gedaan? 

Ideeen voor de Binnenstad?

Tweets

Evenementenbeleid 2016
Op 29 oktober 2015 is door de gemeenteraad tijdens de PMA van gedachten gewisseld over een deel van het nieuwe evenementenbeleid per 2016. Lees onze inbreng tijdens de PMA.
De gemeente wil besluitvorming verdelen over eerst beleid en daarna uitvoering. Wij zijn voorstander van een integraal pakket met eenduidige besluitvorming over het geheel. Geen risico van blinde vlakken tussen beleid en uitvoering waar het helaas te vaak mis gaat. De vervolgens benodigde inzet van handhavers is door gebrek daaraan, veelal teleurstellend. In sommige gevallen lijken organisatoren hun kortstondige zonnenkoningschap te verheffen boven de leefbaarheid van omwonenden.

Voor Haven Centrum ontstaat het beeld van; permanente huisvesting voor honderden of vier keer per jaar een feestje?

De Inloop (pilot)
Als Wijkraad willen wij de mogelijkheid tot contact uitbreiden met de Inloop. Dat is een moment waarop het bestuur in ieder  geval aanwezig is om u persoonlijk te woord te staan. Het kan gaan over vragen, klachten, suggesties of gewoon om kennismaking. De Inloop is op de 2e etage in het gebouw Tot 2021 aan de Molenstraat-Centrum 1 op: 10, 17 en 24 mei van 19.00 tot 20.00 uur en op 12 en 19 mei van 14.00 tot 15.00 uur. Een lift, koffie en thee zijn aanwezig. 

Wijkcontact
In de buurten Oost en Midden heeft een aantal bewoners het initiatief genomen om tot ontmoeting te komen. Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vallen er geen mensen tussen de wal en het schip? Samen een kaartje leggen. Een praatje maken. In deze bijlage kunt u meer over dit initiatief lezen. Misschien een mooie aanleiding om aan te sluiten. Lees daartoe ook de uitnodiging en Nieuwsbrieven.
 

 Onze gewaardeerde  wijkbeheerder, Martie van  Ruiten, is met pensioen.
 Een foto-verslag van zijn  receptie.

 Woorden en daden!

Harm Haan
Per 19 april 2016 Erelid van de Wijkraad en drager van de Gemeentelijke Erepen-ning van Apeldoorn 
Een fotoverslag van deze benoeming en uitreiking 
Een videoverslag van RTV Apeldoorn