Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Verkeer, parkeren, fietsen en andere weggebruikers

Twitter
Actualiteit ook op twitter, @stadsdeelac

Perspectief Wijkraad
Als Wijkraad houden wij ons al vele jaren bezig met de Verkeersvisie van Apeldoorn. De beperkte ruimte in onze wijk moet door vele weggebruikers gedeeld worden.
Bewoners met hun woon- werkverkeer, parkeren bij hun thuis, boodschappen doen, bezoek ontvangen, enz.
Winkelend publiek, leveranciers, ondernemers, horeca, restaurants, stadhuis, evenementen en nog veel meer aanleidingen om in onze wijk te verblijven en te bewegen.
Met betrekking tot Verkeer hebben vooral onze aandacht:
- Parkeren van bewoners en hun bezoekers.
- Tegengaan van sluipverkeer en snelheidsovertreders.
- Handhaving op wet- en regeleving.
- Luchtkwaliteit. OV, emissievrije bussen.

Inspreken tijdens PMA
De Wijkraad heeft deze punten mondeling en schriftelijk ingebracht op 30 juni 2016 tijdens de PMA.

Beeldverslag
Dit gesprek is ook te volgen via deze link naar het gemeentelijk PMA-archief.
Eenvoudig te scrollen door de opname met geluid.

Voorinspraak tijdens de PMA
Op 21 april 2016 heeft de Wijkraad Centrum gebruik gemaakt van het recht op Voorinspraak zoals bedoelt in de Verordening Dorps- en Wijkraden. De Wijkraad heeft deze punten mondeling en schriftelijk ingebracht.

Beeldverslag
Dit gesprek is ook te volgen via deze link naar het gemeentelijk PMA-archief.

Huidige Verkeersvisie, 2016 - 2030
Deze Verkeersvisie laat een aantal grotere en kleienere pijnpunten voor het Centrum onopgelost. De grote lijnen zijn goed verdedigbaar maar daar waar alles samenkomt, in het Centrum, daar mag het ambitieuzer en realistischer.
 

Verkeersonderzoek op verzoek van Wijkraad Centrum
In 2007 is door Royal Hashkoning een onafhankelijk onderzoek ingesteld waarbij met name gekeken werd naar het Verkeer in het Centrum. Wat is handig en verstandig? Deze rapportage is door de Wijkraad Centrum jarenlang aangehaald als mogelijke oplossing voor een aantal verkeersproblemen. Geen garantie maar wel de moeite waard. In 2016 neem de gemeente een aantal deelmaatregelen uit deze rapportage over. Kun je daarmee het resultaat behalen als je delen uit z'n verband haalt, in een andere context plaatst?

Achtergrond diverse parkeerregelingen
De gemeente Apeldoorn heeft een aantal parkeerplaatsen op het maaiveld en in parkeergarages. Een deel daarvan is, tegen betaling, beschikbaar voor de bewoners. Die parkeerplaatsen worden beschouwd als p-plaatsen voor vergunninghouders.
De vergunninghouders in het Centrum moeten betalen voor deze vergunning, daar waar andere Apeldoornse vergunninghouders dat niet hoeven. Op zich vreemd dat de ene Apeldoorner wel betaald en de andere niet voor dezelfde vergunning. Het is alsof de ene Apeldoorner wel betaald voor een paspoort en de andere Apeldoorner niet. Maakt niet uit of je het paspoort wel of niet gebruikt, in Apeldoorn blijft of naar Amerika gaat.
Het document blijft hetzelfde
.

De overige parkeerplaatsen worden door zowel gemeente als commercielebedrijven tegen betaling aangeboden. De hoogte van die betaling kan nogal uiteen lopen. Centrumbewoners kunnen via de gemeente een kortingskaart kopen waardoor hun gemotoriserde bezoek tegen lager dan de geldende tarieven kan parkeren op commerciele, gemeentelijke parkeerplaatsen.

Alle overige, gemotoriseerde bezoekers van het centrum dienen tegen geldende tarieven, gebruik te maken van de gemeentelijke en commerciele parkeerplaatsen.

Naast deze relatief duidelijke parkeermogelijkheden, bestaat er ook een grote verscheidenheid aan parkeerafspraken tussen gemeente, woningeigenaren en woning/appartementaanbieders.
- Een groot aantal woningen heeft de verplichting om het eerste motorvoertuig op eigen erf te parkeren. Dientengevolge kan een bewoner voor een tweede motorvoertuig een vergunningaanvraag indienen.
- Het merendeel van de (commmerciele) woonruimteaanbieders is verantwoordelijk voor het aanbieden van specifieke parkeerplaatsen aan hun huurders/kopers. Die parkeerplaatsen zijn bij de initiele ontwikkeling/vestiging van die woonruimte in bouwcontracten vastgelegd. Deze dienen daarna bij huurovereenkomsten en contracten deel uit te maken van die documenten. Dat is één van de voorwaarden waaronder gehuurd of gekocht kan worden.
In de praktijk is veel van deze initiele parkeerruimte onttrokken aan de vroegere, huidige en toekomstige bewoners. De toenmalige/huidige eigenaren hebben die parkeerruimte tegen een stevige winst verkocht of tegen hoge opbrengsten aan andere partijen verhuurd. Het resultaat is dat de bewoners van die woningen/appartementen het zelf maar uit moeten zoeken.
- Met betrekking tot voorgaande kun je stellen dat bewoners zelf een onderzoeksverplichting hebben met betrekking tot hun (nieuwe) woonruimte en de eventuele parkeermogelijkheden. Dat onderzoek zal uitwijzen of de woonruimte interessant genoeg is. Het is eenvoudig te concluderen dat bewoners in een dergelijke situatie zelf willens en wetens die overeenkomst zijn aangegaan. Toch is de Wijkraad Centrum de mening toegedaan dat de gemeente zich het belang van deze grote groep Apeldoorners mag aantrekken. De gemeente moet de (toenmalige) contractpartners houden aan het contract en de doelstelling daarvan. Er is al lange tijd zeer waarschijnlijk sprake van contractbreuk waar ook de gemeente weet van heeft of zou moeten hebben.
De gemeente kan inzetten op de initiele contracten en de doelstelling van die overeenkomsten.
Uiteindelijk doel is om de toentertijd beoogde situatie te herstellen en niet de bewoners de dupe te laten zijn van deze, weliswaar legale, maar verwerpelijke inhaligheid.

Fietsverbod
In het winkelgebied mag tijdens de winkelopeningstijden niet worden gefiets. Welke winkelopeningstijden?
Het is de gemeente nog niet gelukt om tot voldoende duidelijkheid te komen op dit gebied. Dat maakt het ook moeilijk voor handhavers om daarop te handhaven, hetgeen grotendeels achterwege blijft.

Handhaving sluipverkeer en wegracers
Politie, gemeente en Wijkraad Centrum hebben afspraken gemaakt over prioriteiten. O.a. het sluipverkeer en hardrijders omgeving Nieuwstraat/ Vosselmanstraat. Eerst inventariseren klachten, daarna uitvoering. Zie berichten zoals deze en deze.
In juli 2016 heeft hierover een bijeenkomst plaatsgevonden, met adviezen.

Reconstructie wegen rond Station
Wat gebeurt er op de hoek Kalverstraat/Hoofdstraat? Wat gebeurt er aan de Molenstraat? enz.